Regulamin serwisu Motonegocjator.pl

§1     Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu motonegocjator.pl, działającego pod adresem www.motonegocjator.pl
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie i nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu Motonegocjator.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Zarejestrowanie się w Serwisie Motonegocjator.pl oznacza akceptację Regulaminu

§2   Definicje

Poniższe pojęcia, użyte w niniejszym regulaminie, posiadają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zasady działania Serwisu motonegocjator.pl, działającego pod adresem www.motonegocjator.pl,
 2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.motonegocjator.pl, którego operatorem jest Motonegocjator.pl, przeznaczony w szczególności prezentacji, promocji, reklamie ,porównywaniu Towarów oferowanych przez Sklepy internetowe, oraz ofert firm współpracujących z Serwisem. Serwis świadczy usługi na różnych typach urządzeń, tj: desktop, urządzenia mobilne i tablety (www.motonegocjator.pl)
 3. Motonefocjator.pl lub Usługodawca – właściciel Serwisu oraz jednocześnie podmiot zarządzający/administrujący Serwisem tj. K+K Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą K+K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-495), przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. 34, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5213651540 REGON: 146763408, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@motonegocjator.pl
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która poprzez Rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu, uzyskała login oraz hasło. Uczestnikiem może być również Konsument.
 5. Konsument – Uczestnik o cechach wskazanych w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm) tj. będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez motonegocjator.pl usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom treści zasobów innych serwisów dostarczanych przez Użytkowników lub Sklepy, w postaci zdjęć, ofert sklepów internetowych i bazy danych firm z branży motoryzacyjnej. Podstawy świadczenia usługi nie stanowi umowa sprzedaży;
 7. Towar – każda rzecz wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, w szczególności samochody nowe oraz używane oferowane przez Sklepy
 8. Sklep – sklep internetowy – stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, współpracujący z motonegocjator.pl w ramach Serwisu, prezentujący w Serwisie swoje towary;
 9. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Motonegocjator.pl pod unikalną nazwą(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Motonegocjator.pl
 10. Dane osobowe – dane osobowe, podane przez Uczestnika na potrzeby rejestracji w Serwisie i/lub przekazanych Motonegocjator.pl drogą elektroniczną.

§3     Ogólne warunki korzystania z serwisu motonegocjator.pl

 1. Serwis motonegocjator.pl nie prowadzi sprzedaży, nie pośredniczy w transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach, a jedynie udostępnia dostarczone przez Sklepy informacje o ich ofercie handlowej. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Motonegocjator.pl ma charakter nieodpłatny.
 2. W ramach Serwisu Motonegocjator.pl umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
  1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy,
  2. porównanie cen Towarów oferowanych przez Sklepy,
  3. przejście do stron internetowych promowanych Sklepów
  4. przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez Użytkownika
  5. polubienie produktu (oznaczenie gwiazdki przy karcie produktu) i dodawanie produktów do ulubionych
  6. przeglądanie produktów ostatnio klikniętych i rekomendowanych
  7. korzystanie z wyszukiwarki produktów
  8. założenie i korzystanie z Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie , w tym gromadzenie i dostęp do historii
  9. otrzymywanie newslettera,
 3. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie Motonegocjator.pl pochodzą od Sklepów prezentujących Towar w ramach swojej oferty handlowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego oferta pochodzi.
 4. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Motonegocjator.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
  1. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  3. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży
 5. Zabroniony jest dostęp do Serwisu oraz jego treści w sposób zautomatyzowany. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez ingerencji Użytkownika.
 6. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Motonegocjator.pl
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Motonegocjator.pl

§4     Rejestracja

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest nieodpłatne. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie motonegocjator.pl formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: www.motonegocjator.pl
 3. Rejestracja w Serwisie Motonegocjator.pl następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak imię, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie Motonegocjator.pl danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu Motonegocjator.pl. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych motonegocjator.pl ma prawo odmowy jego rejestracji lub w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O przyczynach oraz fakcie odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres, e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą dokonania aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się za zawartą.
 5. Wraz z dokonaniem rejestracji w Serwisie Motonegocjator.pl dla Użytkownika udostępniane jest Konto pozwalające między innymi na dodawaniu produktów do ulubionych oraz ich historii.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia.
 7. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez wyrejestrowanie z Serwisu na swoje żądanie – wyrażone poprzez skorzystanie z funkcjonalności konta.
 8. Użytkownik będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym na odstąpienie od umowy dla Konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować motonegocjator.pl o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone na piśmie, pocztą elektroniczną.

§5     Ochrona prywatności

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych, podanych przez Uczestnika na potrzeby rejestracji w Serwisie, zarzadzania Kontem Użytkownika w Serwisie, oraz obsługi zapytań skierowanych przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji
 2. Zgoda z ust. 1 ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej jest niezbędna dla należytej realizacji Usług w ramach Serwisu.
 3. Operatorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2014 roku, poz. 1182 ze zm.) jest K+K Sp. z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą K+K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-495), przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. 34, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5213651540 , REGON: 146763408.
 4. Użytkownikowi, przysługuje prawo wglądu do Danych Osobowych, do poprawiania tych danych lub żądania ich usunięcia. Zgłoszenie w tym zakresie można zgłosić pisząc na adres e-mail: biuro@motonegocjator.pl
 5. Dane Osobowe mogą być udostępnianie przez Usługodawcę podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a innym podmiotom tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonywania przez Usługodawcę świadczeń na rzecz Użytkownika.
 6. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia Usług w ramach niniejszego Serwisu, a ponadto w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej, wyraźnej zgody również do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej (w tym np. do wysyłania newslettera).
 7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik może kontaktować się z Motonegocjator.pl w sprawie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Serwis w następujących formach:
  1. Pisemnej w formie listu poleconego na adres: K+K Sp. z o.o. przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. 34, (02-495) Warszawa,
  2. za pomocą e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@motonegocjator.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe Użytkownika (adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w postaci, o której mowa w ust. 1 powyżej i co najmniej o treści wskazanej w ust. 2 powyżej. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną, z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie do Uczestników będących Konsumentami.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres (e-mail lub stacjonarny) wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Motonegocjator.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Motonegocjator.pl

§7 Postanowienia końcowe

 1. Motonegocjator.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które Motonegocjator.pl nie miał wpływu. Prawidłowe działanie Serwisu wymaga zainstalowania przez Użytkownika zalecanej przez Motonegocjator.pl przeglądarki internetowej. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie o następujących parametrach: przeglądarka Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Google Chrome w wersji 22 lub wyższej, Safari w wersji 6 lub wyższej ,FireFox w wersji 20 lub wyższej.
 2. Motonegocjator.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Uczestników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. Jednocześnie dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.
 3. Serwis używa plików „cookies” (tzw. ciasteczek) tylko i wyłącznie wówczas jeśli korzystający z Serwisu wyrazi na to zgodę klikając przycisk „OK” w komunikacie o plikach „cookies”, jaki pojawi się na stronie internetowej Serwisu. Pliki „cookies” przechowywane i używane będą w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji osób korzystających z Serwisu. Każdy z korzystających z Serwisu może w dowolnym momencie tak ustawić/zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).
 4. Motonegocjator.pl jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i z ważnych przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w Serwisie.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie spory wynikłe z działalności Motonegocjator.pl będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych miejscowo właściwych według siedziby Motonegocjator.pl
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021.
Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę Dealera oferującego wybrany pojazd.