REGULAMIN SERWISU MOTONEGOCJATOR.PL

§1     Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady działania serwisu internetowego Motonegocjator.pl, działającego pod adresem www.motonegocjator.pl, w tym GON: 141606213.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepis
  • zakres i zasady świadczenia usług przez ten serwis oraz prawa i obowiązki podmiotów, korzystających z przedmiotowego serwisu.
  • Serwis internetowy, działający pod adresem www.motonegocjator.pl prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą K+K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-495), przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. 34, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 521-365-15-40, RE
  y prawa polskiego, w tym między innymi przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 683) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219).

§2   Definicje

Poniższe pojęcia, użyte w niniejszym regulaminie, posiadają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zasady działania serwisu internetowego Motonegocjator.pl, działającego pod adresem www.motonegocjator.pl,
 2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.motonegocjator.pl, stanowiący platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu przez podmiot zamierzający nabyć pojazd z autoryzowanym sprzedawcą określonej kategorii pojazdów,
 3. Operator – właściciel Serwisu oraz jednocześnie podmiot zarządzający/administrujący Serwisem tj.K+K Sp. zo.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą K+K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-495), przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. 34, wpisana do eidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5213651540 REGON: 146763408,
 4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu, uzyskała dostęp do wszelkich usług oferowanych przez Serwis lub która uzyskała taki dostęp przez wysłanie Zapytania oraz akceptację Regulaminu,
 5. Konsument – Użytkownik o cechach wskazanych w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm) tj. będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Dealer – Użytkownik będący autoryzowanym sprzedawcą pojazdów,
 7. Klient – Użytkownik, nie będący Dealerem, który uzyskał dostęp do Usług oferowanych przez Serwis poprzez wysłanie Zapytania oraz akceptację Regulaminu,
 8. Konto Dealera – część Serwisu dostępna po Rejestracji i zalogowaniu przez Dealera, umożliwiająca m.in. zarządzanie zgromadzonymi w nim przez Dealera informacjami/danymi/usługami, chroniona indywidualnym loginem i hasłem,
 9. Rejestracja – założenie przez Dealera Konta Dealera, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego, akceptację niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie chęci założenia Konta Dealera w drodze kliknięcia linka aktywacyjnego zawartego w otrzymanej wiadomości e-mail,
 10. Zapytanie – zapytanie skierowane przez Klienta do Serwisu, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem udostępnionego przez Serwis formularza, zawierające opis i określone parametry poszukiwanego pojazdu, celem przekazania przez Serwis Zapytania do wybranych Dealerów,
 11. Oferta – informacja skierowana przez Dealera do Serwisu celem przekazania Klientowi, w odpowiedzi na Zapytanie Klienta,
 12. Zainteresowanie Ofertą – potwierdzenie przez Klienta w sposób umożliwiony przez Serwis zainteresowania daną Ofertą co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie danych kontaktowych Klienta podmiotowi od którego Oferta pochodzi,
 13. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2004 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219) przez Operatora za pośrednictwem Serwisu,
 14. Umowa o Świadczenie Usług– umowa zawarta przez Użytkownika w postaci Dealera z Operatorem poprzez Rejestrację lub umowa zawarta przez Użytkownika w postaci Klienta z Operatorem poprzez akceptację Regulaminu i wysłanie Zapytania, na mocy której Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu,
 15. Dane Osobowe - dane osobowe, podane przez Użytkownika na potrzeby rejestracji w Serwisie i/lub przekazanych Operatorowi za pośrednictwem Zapytania.

§3     Przedmiot działalności Serwisu i ogólne zasady działania

 1. Serwis jest platformą on-line o charakterze otwartym, prowadzoną przez Operatora, za pośrednictwem której Operator umożliwia Użytkownikom skorzystanie z określonych usług świadczonych przez Serwis, w tym przede wszystkim umożliwia nawiązanie kontaktu przez podmiot zamierzający nabyć pojazd z autoryzowanym sprzedawcą określonej kategorii pojazdów.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 3. Operator świadczy usługi, o których mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin.
 4. Klient korzysta z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, natomiast Dealer korzysta z niniejszego Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin oraz w oparciu o umowę pośrednictwa zawartą pomiędzy Operatorem a Dealerem, jeśli taka zostanie zawarta. Postanowienia umowy pośrednictwa zawartej z Dealerem mają zawsze pierwszeństwo w stosunku do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Świadczenie usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne dla Klientów, natomiast może być odpłatne dla Dealerów na zasadach określonych w §6 niniejszego Regulaminu.
 6. Za pośrednictwem Serwisu, Operator umożliwia podmiotom na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie:
 1. Użytkownikowi, który jest Dealerem:
 1. Użytkownikowi, który jest Klientem:
 1. W zakresie w którym korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, Operator w granicach dozwolonych przez prawo, nie jest zobowiązany do świadczenia żadnych usług wobec Użytkowników.
 2. Operator jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktów/usług bez wad.

§4     Sposób korzystania z Serwisu

 1. Serwis jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem koniecznych przerw technicznych oraz z tym zastrzeżeniem, że bezpośredni kontakt z obsługą Serwisu jest możliwy w wybranych dniach i godzinach jak również z tym zastrzeżeniem, że przekazywanie Zapytań i Ofert przez Serwis również następuje w wybranych dniach i godzinach. Operator będzie dokładał jednak wszelkich starań aby wszelkie czynności były podejmowane w możliwie jak najkrótszym czasie.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia Usług przez Serwis na rzecz Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w §9 niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oraz świadczenie Usług przez Serwis odbywa się według procedury określonej poniżej.

[Rozpoczęcie świadczenia Usług]

 1. Chwila rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług przez Serwis na rzecz Użytkownika zostały określone w §9 niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Dealera wymaga Rejestracji tj. m.in. założenia Konta Dealera i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Klienta nie wymaga Rejestracji, a chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta jest wysłanie Zapytania i akceptacja Regulaminu. Wysłanie Zapytania nie jest możliwa bez akceptacji Regulaminu.
 4. Rejestracja wymaga podania przez Dealera co najmniej następujących danych: pełnej nazwy i adresu siedziby firmy, NIP, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Klient w formularzu Zapytania jest zobowiązany do podania co najmniej następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego oraz miasta.
 6. Rejestracja lub wysłanie Zapytania jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu w drodze zaznaczenia odpowiedniego pola w Serwisie podczas procedury Rejestracji lub przed wysłaniem Zapytania. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz ją w całości akceptuje. Operator zaleca dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu przed jego akceptacją przez Użytkownika.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu Zapytania swoich danych zgodnych z prawdą, w tym danych kontaktowych umożliwiających Usługodawcy kontakt z Użytkownikiem na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu.
 8. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez nich dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 9. Dealer może posiadać tylko jedno Konto Dealera w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, że dany Dealer posiada więcej niż jedno Konto Dealera, Operator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w stosunku do wszystkich kont danego Dealera.
 10. Klient może wysłać za pośrednictwem Serwisu nieograniczoną ilość Zapytań, z tym zastrzeżeniem, że Zapytania te powinny dotyczyć realnych potrzeb Klienta.

[Korzystanie z Serwisu przez Klienta]

 1. Klient korzysta z Serwisu w zakresie określonym w §3 ust. 6 pkt. b).
 2. Klient tworzy Zapytanie według własnych preferencji, uzupełniając udostępniony przez Serwis formularz, z tym zastrzeżeniem, że dalszy bieg będzie nadawany tylko i wyłącznie Zapytaniom dotyczącym pojazdów nowych.
 3. Zapytanie trafia do Serwisu, który następnie przekazuje Zapytanie bez danych umożliwiających identyfikację Klienta wybranym Dealerom.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji otrzymanych Zapytań pod kątem ich treści.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu od Dealera Oferty w odpowiedzi na dane Zapytanie, Operator przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta w treści Zapytania adres e-mail, treść Oferty bez danych kontaktowych Dealera.
 6. Po otrzymaniu Oferty, Klient może ją zignorować albo potwierdzić zainteresowanie daną Ofertą poprzez […..]. Zainteresowanie Ofertą oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przekazanie Dealerowi przez Serwis danych kontaktowych Klienta w postaci: [….], celem nawiązania kontaktu i zawarcia ewentualnej umowy sprzedaży pojazdu.
 7. Operator, w graniach dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych Klienta przez Dealera, jednakże informuje, że Dealer poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zobowiązał się do wykorzystania danych kontaktowych Klienta, o których mowa w ust. 18 powyżej tylko i wyłącznie na własny użytek w celu skontaktowania się z Klientem odnośnie jednej konkretnej Oferty.
 8. Operator nie jest zobowiązany wobec Klienta do dostarczenia określonej ilości Ofert i informuje, że możliwa jest sytuacja w której Klientowi nie zostanie przekazana żadna Oferta.

[Korzystanie z Serwisu przez Dealera]

 1. Dealer korzysta z Serwisu w zakresie określonym w §3 ust. 6 pkt. a).
 2. Dealer tworzy Ofertę według własnych preferencji, uzupełniając udostępniony przez Serwis formularz, z tym zastrzeżeniem, że dalszy bieg będzie nadawany tylko i wyłącznie Zapytaniom dotyczącym pojazdów nowych.
 3. Oferta trafia do Serwisu, który następnie przekazuje Ofertę bez danych umożliwiających identyfikację Dealera Klientowi, który skierował Zapytanie, w odpowiedzi na które Oferta została przekazana.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści otrzymanych Ofert pod kątem ich treści.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta informacji o Zainteresowaniu Ofertą, Operator przekazuje Dealerowi, dane kontaktowe Klienta.
 6. Dealer oświadcza i gwarantuje, że dane kontaktowe Klienta, o których mowa w ust. 5 powyżej, zostaną wykorzystane przez niego tylko i wyłącznie na własny użytek oraz, że obejmie je należytą ochroną w tym że wykorzysta je tylko i wyłącznie w celu nawiązania z Klientem kontaktu odnośnie jednej konkretnej Oferty.
 7. Operator nie jest zobowiązany wobec Dealera do przekazania określonej ilości Zapytań.

§5     Zasady porządkowe korzystania z Serwisu

 1. Poprzez Rejestrację oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
 1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora oraz innych Użytkowników,
 2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody lub w celu innym niż nawiązanie bezpośredniego kontaktu, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
 4. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie praw osób trzecich.
 1. Zabrania się kopiowania/zapisywania na jakimkolwiek nośniku danych jakichkolwiek treści/zdjęć/obrazków/grafik zawartych w Serwisie, chyba że Użytkownik nabył prawo do takiego działania w odniesieniu do konkretnych elementów, na skutek zawarcia odrębnej umowy. Niniejsze postanowienie znajduje również zastosowanie do osób, niebędących Użytkownikami.
 2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są/będą prawdziwe i nie naruszają/nie będą naruszały jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 4. Operator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i trwałego lub czasowego uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług, w stosunku do którego stwierdzono, że postąpił niezgodnie z którymkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu m.in. poprzez usunięcie Konta Dealera.
 5. W przypadku umieszczenia w Ofercie lub Zapytaniu treści/zdjęć bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Operator może według swojego wyboru usunąć te treści, nie przekazywać Oferty lub Zapytania odpowiednio do Klienta lub Dealera lub skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
 6. W przypadku usunięcia Konta Dealera przez Operatora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Operatora.

§6 Opłaty

 1. Korzystanie z Serwisu jest dla Klientów i Dealerów  w zakresie Rejestracji, prowadzenia Konta Dealera oraz przekazywaniu Ofert za pośrednictwem Serwisu jest w całości bezpłatne.

§7 Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik może kontaktować się z Operatorem w sprawie reklamacji dot. Serwisu, w tym jego działania oraz Usług oferowanych za jego pośrednictwem w następujących formach:
 1. pisemnej na adres: K+K Sp. z o.o. przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. 34, (02-495) Warszawa,
 2. za pomocą e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@motonegocjator.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane kontaktowe Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w postaci, o której mowa w ust. 1 powyżej i co najmniej o treści wskazanej w ust. 2 powyżej. Brak odpowiedzi ze strony Operatora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną, z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie do Użytkowników będących Konsumentami.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres (e-mail lub stacjonarny) wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§8     Odpowiedzialność

 1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług/dostarczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z poszanowaniem praw Konsumentów.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone dane, w tym zarówno dane zawarte w treści Zapytania lub Oferty jak i dane niezbędne do Rejestracji.
 3. Wypełniając treść Zapytania Klient bierze odpowiedzialność za poprawność wypełnionych przez niego danych. Za błędy wynikające z niepoprawnego/błędnego wypełnienia Zapytania przez Klienta, Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dealer ponosi pełną odpowiedzialność za treść Oferty. Oferta skierowana do Klienta za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację o oferowanych przez Dealera produktach o parametrach wskazanych przez Klienta.
 5. Operator jest tylko i wyłącznie właścicielem i dostawcą platformy internetowej w postaci Serwisu, umożliwiającej nawiązanie kontaktu przez Klienta i Dealera. Tym samym Operator nie jest w żadnym razie stroną umowy sprzedaży lub innej umowy zawieranej pomiędzy Klientem i Dealerem jak również nie uczestniczy w żaden sposób w żadnej roli w ewentualnych negocjacjach prowadzonych przez Dealera i Klienta, a co za tym idzie nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Dealera lub Klienta.
 6. W stosunku do Użytkowników korzystających z Serwisu jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 7. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Operator nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz za skutki wywołane przez te zdarzenia,
 2. za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie,
 3. wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników, w tym za szkody poniesione przez danego Użytkownika na skutek działań lub zaniechań drugiego Użytkownika, w tym w szczególności za treść Oferty pochodzącej od Dealera i za wywiązanie się przez Dealera z przedmiotowej Oferty jak również za wykonanie przez Dealera i Użytkownika zobowiązań wynikających z zawartej przez te podmioty umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek innej umowy.

§9     Rozwiązanie umowy

 1. Świadczenie Usług w ramach Serwisu przez Operatora na rzecz Użytkownika w postaci Dealera ma charakter bezterminowy i rozpoczyna się z chwilą Rejestracji.
 2. Świadczenie Usług w ramach Serwisu przez Operatora na rzecz Użytkownika w postaci Klienta rozpoczyna się z chwilą akceptacji Regulaminu i wysłania Zapytania i kończy się w chwili przekazania przez Operatora danych kontaktowych Klienta Dealerowi.
 3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług poprzez:
 1. wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza (link do formularza), obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie w przypadku Dealera potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła, lub
 2. w przypadku Dealera usunięcie Konta Dealera, lub
 3. przesłanie odpowiedniej informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora: [….]

Umowa o Świadczenie Usług ulega wówczas rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W odniesieniu do Dealera jest to równoznaczne z trwałym usunięciem Konta Dealera i danych tam zapisanych, a co za tym idzie utratą możliwości korzystania z tych funkcjonalności on-line Serwisu, które są dostępne po Rejestracji, z tym zastrzeżeniem, że Dealer uczestniczy w procedowaniu Ofert wysłanych do Serwisu przed wypowiedzeniem Umowy o Świadczenie Usług. W odniesieniu do Klienta, wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym jest równoznaczne z natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia na rzecz Klienta Usług przez Serwis, z tym zastrzeżeniem, że jeśli przed wypowiedzeniem dane kontaktowe Klienta zostały przez Serwis przekazane Dealerowi, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że Dealer skontaktuje się z Klientem, na co Operator nie ma wpływu.

 1. Umowa o Świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Operatora, z zastrzeżeniem wskazanym w ostatnim zdaniu ust. 2 powyżej:
 1. w przypadkach wskazanych z Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym,
 2. z innych ważnych przyczyn z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w tym w szczególności naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu lub działania/zaniechania które w ocenie Operatora może być szkodliwe dla Serwisu, Operatora lub innego Użytkownika.

Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez Operatora odnosi skutki opisane w ust. 3 powyżej.

 1. Jeżeli Umowa o Świadczenie Usług została rozwiązana na podstawie decyzji Operatora, Dealer nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora, a Klient nie może rozpocząć korzystania z Serwisu bez uprzedniej zgody Operatora.
 2. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług zawartej pomiędzy Operatorem i Dealerem w żadnym razie nie zwalnia Dealera z obowiązku zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia za wskazanie Klienta z którym Dealer następnie zawrze umowę sprzedaży pojazdu, określonego w odrębnej umowie.

§10   Ochrona danych osobowych

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych, podanych przez Użytkownika na potrzeby rejestracji w Serwisie i/lub przekazanych Operatorowi za pośrednictwem Zapytania lub w zakresie wskazanym w poniższych ustępach niniejszego paragrafu.
 1. Zgoda z ust. 1 ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej jest niezbędna dla należytej realizacji Usług w ramach Serwisu.
 2. Operatorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2014 roku, poz. 1182 ze zm.) jest K+K Sp. z o.o., prowadząa działalność gospodarczą pod nazwą K+K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-495), przy ul. Tadeusza Hennela 10 lok. 34, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 5213651540 , REGON: 146763408
 3. Użytkownikowi, przysługuje prawo wglądu do Danych Osobowych, do poprawiania tych danych lub żądania ich usunięcia. Zgłoszenie w tym zakresie można zgłosić pisząc na adres e-mail: [….].
 4. Dane Osobowe mogą być udostępnianie przez Operatora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a innym podmiotom tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonywania przez Operatora świadczeń na rzecz Użytkownika (np. dane kontaktowe podane przez Klienta w Zapytaniu zostają przekazane Dealerowi).
 5. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu świadczenia Usług w ramach niniejszego Serwisu, a ponadto w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej, wyraźnej zgody również do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej (w tym np. do wysyłania newslettera).
 6. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

§11   Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz pliki „cookies"

 1. W celu korzystania z Serwisu, niezbędne jest posiadanie przez osobę korzystającą urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” oraz konta poczty e-mail.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest urządzenie o następujących parametrach: [….].
 3. Serwis używa plików „cookies” (tzw. ciasteczek) tylko i wyłącznie wówczas jeśli korzystający z Serwisu wyrazi na to zgodę klikając przycisk „OK” w komunikacie o plikach „cookies”, jaki pojawi się na stronie internetowej Serwisu.
 4. Pliki „cookies” przechowywane i używane będą w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji osób korzystających z Serwisu.
 5. Każdy z korzystających z Serwisu może w dowolnym momencie tak ustawić/zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby nie akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

§12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem [tutaj link do regulaminu] i obowiązuje od dnia [….].
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej wskazanej powyżej, a na żądanie Użytkownika lub potencjalnego użytkownika jest udostępniany przez Operatora w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 3. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i z ważnych przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje danego Użytkownika na zasadach wskazanych w ust. 5 poniżej.
 4. Operator jest uprawniony do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, jeśli będą one konieczne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zmiany jego funkcjonalności lub usunięcia potencjalnych zagrożeń.
 5. Regulamin w zmienionym brzmieniu wchodzi w życie na następujących zasadach:
 1. wobec każdego z już korzystających z Serwisu Dealerów jest skuteczny z chwilą złożenia przez danego Użytkownika oświadczenia o treści wskazanej w ust. 5 poniżej, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie Ofert złożonych przez Dealerów za pośrednictwem Serwisu obwiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym na chwilę złożenia Oferty,
 2. w stosunku do Klientów, odnośnie których rozpoczęto za pośrednictwem Serwisu świadczenie usług w stosunku do danego Zapytania, obowiązuje w stosunku do danego Zapytania w brzmieniu obowiązującym w chwili przesłania Zapytania,
 3. w stosunku do nowych Użytkowników lub w stosunku do Klientów, którzy konfigurują nowe Zapytanie obowiązuje w brzmieniu wg. treści przekazanej do Akceptacji jako Regulamin w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Dealer przy pierwszym logowaniu do Serwisu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.
 2. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu przez Dealera jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Dealer składa za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiony przez Operatora, oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.” Złożenie przedmiotowego oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli dalszego korzystania z Serwisu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie, oznacza że Dealer rozwiązuje tym samym Umowę o Świadczenie Usług z Operatorem ze skutkiem wskazanym w §9 ust. 2.
 3. Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem, których przedmiotem są usługi/produkty świadczone/oferowane przez Operatora w ramach Serwisu, jest prawo polskie. Wszelkie spory z Użytkownikami będącymi Konsumentami, związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Wszelkie spory z Użytkownikami niebędącymi konsumentami, związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do opisanego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl
 5. We wszelkich sprawach dotyczących Serwisu, można kontaktować się z Operatorem:
 1. w formie pisemnej na adres: [02-495 Warszawa ul. Hennela 10/34],
 2. w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: [biuro@motonegocjator.pl]
 3. telefonicznie: [508 628 638].

 

 

To wyjątkowo prosty i szybki proces

krok 1

Konfigurator:
Audi   Bmw   Fiat   Ford   Kia
Opel   Renault   Skoda   Toyota   Vw   Volvo
lub  dołącz plik PDF

.
krok 2

Następnie my przygotujemy i prześlemy Ci
najlepsze oferty dealerów w okolicy
48-96h

.
krok 3


Wybierz ofertę i ciesz się
nowym samochodem